geri
TÜRKTRUST Bilgi, İletişim ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri Anonim Şirketi Yönetim Kurulundan Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet
Şirketimizin 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait Ortaklar Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 31.03.2015 Salı günü saat 14:00’de Hollanda Cad. 696. Sokak No:7, 06550, Yıldız, Çankaya, ANKARA adresindeki Şirket Merkezinde toplanacaktır.

Toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirecek ortaklarımızın vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe göre hazırlamaları ve notere onaylatarak Şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir. 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait Bilanço, Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Şirketi Raporu, 16.03.2015 tarihinden itibaren Şirket Merkezimizde ortaklarımızın incelemelerine açık bulundurulacaktır.

Gündem

 • Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
 • Genel Kurul toplantı tutanağının ve genel kurulda hazır bulunanlar listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
 • Gündemin görüşülmesi ve karara bağlanması,
 • Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
 • 2014 yılı Bağımsız Denetleme Raporunun özetinin okunması, raporun görüşülmesi ve tasdiki,
 • 2014 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, görüşülmesi ve tasdiki,
 • Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi,
 • Kâr dağıtımının görüşülerek karara bağlanması,
 • 2015 mali yılı için bağımsız denetleme kuruluşunun seçimi,
 • Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin tespiti ve seçimi,
 • Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması,
 • Dilek ve temenniler, kapanış.

Vekaletname Örneği

TÜRKTRUST BİLGİ İLETİŞİM VE BİLİŞİM GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA VEKÂLETNAME

Sahibi olduğum .....TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak .................. .................. Anonim Şirketinin ............. tarihinde ......................... adresinde saat .......... de yapılacak ............ yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .....................'yı vekil tayin ettim.

VEKALETİ VEREN

Adı Soyadı/Unvanı :

Tarih ve İmza :

NOT : Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.

Sermaye Miktarı :

Hisse Adedi :

Oy miktarı :

Adresi :

Müşteri Hizmetleri 0850 222 444 6